سال
سوخت
کارکرد کیلومتر
گیربکس
وضعیت
وضعیت بدنه
رنگ بدنه
رنگ داخل
پلاک
قیمت تومان
پیش پرداخت تومان
پیش پرداخت دوم
زمان تحویل
مبلغ هر قسط
تعداد اقساط
موعد پرداخت